Obsah

Vítejte v registru oznámení města Přimda.


Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

 

1.  vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost, která obsahuje

     a) jméno žadatele,
     b) příjmení žadatele,
     c) datum narození žadatele,
     d) místo trvalého pobytu žadatele,
     e) adresu pro doručování,
     f) údaj, zda bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě

 

2podat žádost

     a) osobně u evidenčního orgánu,
     b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
     c) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny evidenčního orgánu
    

3.  po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno
     a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),

4. zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce primda.centralni-adresa.net v rubrice
    „Přístup do registru“.

O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 odst. 2 se přestupku dopustí fyzická osoba, která:

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného
    střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů
    evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující
    nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru
    v elektronické podobě podle § 13 odst. 4

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.